การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

# Title Version Description Hits Download
ประกาศผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20 Download Preview
ประกาศผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย.63 และสรุปผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานจ้างทั้งปี (ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 23 Download Preview
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของเทศบาลตำบลบ้านดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14 Download Preview
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 20 Download Preview
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 37 Download Preview
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12 Download Preview
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ 14 Download Preview
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 16 Download Preview
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 23 Download Preview
นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 104 Download Preview
รายงานการดำเนินงาน นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 73 Download Preview
ประกาศผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 37 Download Preview
ประกาศผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครูเทศบาล สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดอน เทศบาลตำบลบ้านดอน (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21 Download Preview
ประกาศผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 22 Download Preview
นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562 145 Download Preview
รายงานการดำเนินงานนโยบาย กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561 123 Download Preview
นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561 71 Download Preview
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาลตำบลบ้านดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 65 Download Preview
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 76 Download Preview
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 48 Download Preview
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 50 Download Preview
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 67 Download Preview
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 59 Download Preview
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2562 85 Download Preview
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 94 Download Preview
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 104 Download Preview
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 44 Download Preview
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 70 Download Preview
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 168 Download Preview
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ 60 Download Preview
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 65 Download Preview
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 126 Download Preview
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2563 63 Download Preview
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาลตำบลบ้านดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 70 Download Preview
ประกาศผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 45 Download Preview
ประกาศผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครูเทศบาล สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดอน เทศบาลตำบลบ้านดอน (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 40 Download Preview
ประกาศผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 62 Download Preview
นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 94 Download Preview
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) 449 Download Preview
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) 76 Download Preview
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) 25 Download Preview
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาลตำบลบ้านดอน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) 44 Download Preview
หลักเกณฑ์และเง่ื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) 33 Download Preview
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2563 39 Download Preview

QR Code ประเมินความพึงพอใจ

จำนวนผู้เข้าชม

362875
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
407
1067
3860
349018
21676
25725
362875

Your IP: 3.232.96.22
2021-01-21 08:27