การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

# Title Version Description Hits Download
ประกาศผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2 Download Preview
ประกาศผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย.63 และสรุปผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานจ้างทั้งปี (ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3 Download Preview
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของเทศบาลตำบลบ้านดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3 Download Preview
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 4 Download Preview
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2 Download Preview
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5 Download Preview
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ 2 Download Preview
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 2 Download Preview
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 2 Download Preview
นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 94 Download Preview
รายงานการดำเนินงาน นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 68 Download Preview
ประกาศผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 28 Download Preview
ประกาศผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครูเทศบาล สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดอน เทศบาลตำบลบ้านดอน (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20 Download Preview
ประกาศผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 12 Download Preview
นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562 138 Download Preview
รายงานการดำเนินงานนโยบาย กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561 116 Download Preview
นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561 62 Download Preview
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาลตำบลบ้านดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 57 Download Preview
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 68 Download Preview
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 41 Download Preview
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 39 Download Preview
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 62 Download Preview
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 55 Download Preview
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2562 46 Download Preview
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 76 Download Preview
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 67 Download Preview
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 43 Download Preview
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 59 Download Preview
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 154 Download Preview
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ 51 Download Preview
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 57 Download Preview
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 101 Download Preview
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2563 57 Download Preview
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาลตำบลบ้านดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 63 Download Preview
ประกาศผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 36 Download Preview
ประกาศผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครูเทศบาล สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดอน เทศบาลตำบลบ้านดอน (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 36 Download Preview
ประกาศผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 56 Download Preview
นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 83 Download Preview
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) 309 Download Preview
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) 58 Download Preview
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) 21 Download Preview
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาลตำบลบ้านดอน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) 40 Download Preview
หลักเกณฑ์และเง่ื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) 30 Download Preview
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2563 28 Download Preview

จำนวนผู้เข้าชม

287900
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
297
825
2673
280482
16382
21925
287900

Your IP: 3.210.201.170
2020-10-21 11:22