เนื่องในวันที่ 9 มกราคม 2562 เป็นวันเริ่มปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง จึงขอเชิญพี่น้องชาวตำบลบ้านดอนทุกท่าน ร่วมกิจกรรม “60 วัน แยกก่อนทิ้งโดยการคัดแยกขยะ หรือเศษอาหารก่อนการทิ้ง หรือเผา หรือฝังกลบ ซึ่งขยะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1.ขยะอินทรีย์ เช่น เศษผัก เศษอาหาร เป็นขยะที่สามารถย่อยสลายได้เอง และสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักได้ 2.ขยะรีไซเคิล เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ เป็นขยะที่สามารถนำขายของเก่าได้ 3.ขยะทั่วไป เช่น ถุงขนม กล่องโฟม เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยาก ซึ่งสามารถใช้วิธีการเผา หรือฝังกลบได้ 4.ขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ ขวดยาฆ่าแมลง สามารถนำมาทิ้ง ณ จุดรับบริการจัดตั้งถังขยะอันตรายของแต่ละหมู่บ้าน เทศบาลตำบลบ้านดอนได้นำถังขยะอันตรายตั้งไว้ ณ จุดต่างๆ ดังนี้ หมู่ที่ 1 บริเวณหน้าร้านค้าชุมชน ก่อนถึงบ้านผู้ใหญ่ธิติชัย แสงเพชรอ่อน หมู่ที่ 2 บริเวณหน้าบ่อหลวง หมู่ที่ 3 หน้าร้านค้าติดถนนใหญ่ ก่อนถึงทางแยกเข้าวัดยางไทยเจริญผล หมู่ที่ 4 หน้าร้านขายของชำบ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 5 บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่สุวิน มิ่งขวัญ หมู่ที่ 6 บริเวณ 3 แยก หมู่ที่ 1, 6 และ 8 หมู่ที่ 7 บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่ทองหล่อ บองเพชร หมู่ที่ 8 บริเวณหน้าร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 9 บริเวณหน้าศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page