เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนปฐมวัยเรื่องการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอินทร์หรือขยะเปียก เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอย ตามหลัก 3Rs (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) โดยการลด คัดแยก และจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปหลุมฝังกลบ และช่วยในการย่อยสลายของขยะอินทร์ย์ ให้กลายเป็นปุ๋ยที่นำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรต่อไป

3256829547287541785963206009160290259509899n
3256339565075317245957586749315244433164432n
32540589955436360724145607128525098069316251n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ