บทนำ

กราบเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลตำบลบ้านดอน ทุก ๆ ท่าน ที่เคารพอย่างสูง รวมถึงผู้ใช้การสนับสนุนทุกท่าน กระผม นายทรงบท  คุ้มฉายา ในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน ต้องขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ความไว้วางใจมอบหมาย ให้กระผมได้เข้ามาบริหารงานเทศบาลตำบลบ้านดอน เพื่อบริหารกิจการเทศบาลตำบลบ้านดอน ให้เกิดประโยชน์สุขแด่พี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ในขณะเดียวกันต้องขอขอบพระคุณคณะทำงาน ทุก ๆ ท่านที่ทำงานอย่างทุ่มเทและเสียสละ จึงทำให้เกิดวันนี้ได้ จึงต้องขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ นอกจากนี้ขอแสดงความยินดีแก่สมาชิกสภาเทศบาล ที่ผ่านมาการคัดเลือกในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นจำนวน 12 ท่าน ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

 1. เจตนารมณ์ในการทำงาน

  พ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับ เมื่อผมได้รับฉันทานุมัติจากที่น้องประชาชนให้มาทำงานบริหารกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นภาระที่ผมต้องรับผิดชอบอย่างสูงแล้วนั้น กระผม นายทรงบท  คุ้มฉายา ในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน และคณะผู้บริหารของกระผม ควรจะมีเจตนารมณ์หรือหลักการทำงานอย่างไร ซึ่งผมได้พิจารณาอย่างจริงใจถึงการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน กระผมจึงขอตั้งเจตนารมณ์และหลักการทำงานของกระผมและคณะผู้บริหารไว้ด้วยจิตใจแน่วแน่ ดังนี้

  1. ต้องซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และอดทนในการทำงาน
  2. ต้องดูแลประชาชน อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน
  3. ต้องบริหารงานและปฏิบัติตนบนพื้นฐานของจริยธรรมและศีลธรรมอันดีงาน
  4. ต้องดูแลผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือคนหมู่มากเป็นหลัก
  5. ในกรณีผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ กระทบต่อคนส่วนน้อยควรหาวิธีการเยียวยาถึงผลกระทบดังกล่าว ตามความเหมาะสมเพื่อแก้ไขหรือลดผลกระทบดังกล่าว
 2. วิสัยทัศน์

  "แหล่งเกษตรกรรมรุ่งเรือง  บ้านเมืองน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรมการกีฬา ปวงประชาปลอดภัย ใส่ใจเศรษฐกิจชุมชน"

 3. พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
  • 1. จัดให้มีและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธาณณูปการ
  • 2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
  • 3. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา และการกีฬา
  • 4. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์
  • 5. รักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  • 6. มีการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • 7. ส่่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมาตลอดจนภูมิปัญญาของท้องถิ่น
  • 8. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • 9. พัฒนาระบบการเมือง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ
  • 10.พัฒนาระบบการให้บริการและบริหารจีดการที่ดี
 4. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาตำบล
  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เศรษฐกิจชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
  2. พัฒนาด้านบริการสาธารณะต่างๆ ทั้งระบบคมนาคม การสาธารณูปโภค สาธารณะสุข และการสังคมสงเคราะห์ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
  3. พัฒนาการศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  4. ป้องกัน แก้ไขปัญหาสังคม และจัดระบียบบ้านเมืองเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินและรักษาความสงบเรียบร้อย
  5. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและระบบการเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาุชนและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
 5. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการ

          5.1 ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรอย่างจริงจัง

          5.2 สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

          5.3 สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกาลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น

          5.4 กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องสำคัญ

     6. นโยบายเศรษฐกิจ

          6.1 นโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ

             6.1.1 ภาคเกษตร

                             1.) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยไปสู่เกษตรกรเพื่อให้มีการใช้พันธ์ดี ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยตามคุณสมบัติของดินแต่ละชนิด ทั้งนี้ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิต

                             2.) เสริมสร้างฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรให้เข็มแข็งโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาระบบการผลิตที่เป็นขั้นตอน โดยมีการวางแผนการผลิตและการจำหน่ายล่วงหน้าที่แม่นยำ และประสานโครงสร้างพื้นฐานของทางราชการและเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างกระบวนการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน                   

                             3.) ส่งเสริมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งศูนย์ป้องกันพิบัติทางการเกษตร และจัดทำระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรที่มีข้อมูลการเกษตรของครัวเรือนครบถ้วน มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อความสะดวกในการสนับสนุนช่วยเหลือและพัฒนาเกษตรกร สร้างหลักประกันความมั่นคงในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกร

                             4.) ส่งเสริมสินค้าเกษตรครัวเรือน โดยการจัดพื้นที่ตลาดสินค้าเกษตรและอุตสากรรมครัวเรือน

           6.1.2 ภาคการท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณีและการกีฬา

                             1) พัฒนาบูรณะ และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนลงทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

                             2) ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น งานประเพณีไทยทรงดำ งานลอยกระทงและแข่งเรือยาว และงานบุญศาลเจ้าพ่อ

                             3) สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ

                             4) จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอโดยเฉพาะสิ่งอำนวยความสะดวก 

                             5) จัดให้มีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนแก่เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถและมีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้มีความสามารถสูงด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาเป็นนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของตำบล

           6.2 นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน

                     6.2.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ระบบประปา และระบบไฟฟ้าให้ทั่วถึงเพียงพอ

                     6.2.2 ขยายการให้บริการน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่ และสร้างการเข้าถึงบริการน้ำสะอาดอย่างเท่าเทียมกันทั่้วตำบลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

   7. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

                     7.1 นโยบายการศึกษา

                         7.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาทุกระดับ โดยคำนึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรามให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม

                         7.1.2 สนับสนุนการจัดการศึกษาภายในท้องถิ่นด้วยงบประมาณบุคลากร และทรัพยากรที่จำเป็น

                     7.2 นโยบายการสาธารณสุข

                         7.2.1 สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์  ฯ สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

                         7.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี สร้างนิสัยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นมั่วสุมกับอบายมุข และเพิ่มภูิมิต้านทานยาเสพติดแก่เยาวชน ด้วยการสนับสนุนให้เยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะด้านการกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ระดับอาชีพ

                     7.3 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม

                          7.3.1 ส่งเสริมการพัฒนาให้ครอบครัวและสังคมมีความมั่นคงอบอุ่น

                          7.3.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี

                          7.3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และผู้พิการ อสม. อปพร. ทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณและบุคลากร             

                          7.3.4 เสริมสร้างให้ผู้สุูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

                          7.3.5 สนับสนุนการลดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยขยายไฟฟ้าสาธารณะให้คลอบคลุมพื้นที่ รวมทั้งการปรับปรุงและขยายพื้นที่จราจรบริเวณทางแยกเชื่อมถนนสายหลักที่มีอัตราเสี่ยง

    8. นโยบายสิ่งแวดล้อม

                      8.1 ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ

                      8.2 ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสำนึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    9. นโยบายการบริหารราชการ

                      9.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ

                      9.2 กฎหมายและการยุติธรรม

 สรุป   

       กระผมขอให้ความเชื่อมั่นว่า กระผมจะบริหารราชการของเทศบาลด้วยความซื่่อสัตย์ สุจริต และมีประสิทธิภาพ มุ่งมั่นที่จะให้ตำบลบ้านดอนมีความเจริญรุ่งเรือง มีความสามัคคี และมีคามยุติธรรมกระผมมุ่งมั่นที่จะทำให้ตำบลบ้านดอนสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในสังคมการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีศักดิ์ศรี พร้อมทั้งนำความสงบสุขมาให้พี่น้องประชาชนชาวตำบลบ้านดอนทุกคน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

QR Code ประเมินความพึงพอใจ

จำนวนผู้เข้าชม

318768
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
736
1194
4909
309417
3294
19994
318768

Your IP: 3.236.156.32
2020-12-03 17:49