สถิติงานทะเบียนราษฎร

# Title Version Description Size Hits Download
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำปี 2560 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 61.37 KB 1 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 50.58 KB 1 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 52.06 KB 1 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 52.64 KB 1 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 53.58 KB 2 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 55.01 KB 1 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 55.66 KB 1 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 56.36 KB 1 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 57.75 KB 1 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 58.72 KB 1 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 59.43 KB 1 Download Preview