สถิติงานทะเบียนราษฎร

# Title Version Description Size Hits Download
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ตำบลบ้านดอน ข้อมูลของเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 39.64 KB 1 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 49.27 KB 1 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 48.33 KB 6 Download Preview
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ตำบลบ้านดอน ข้อมูลของเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 39.34 KB 4 Download Preview
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านตำบลบ้านดอน ข้อมูลของเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 39.19 KB 6 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 47.36 KB 6 Download Preview
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านตำบลบ้านดอน ข้อมูลของเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 39.80 KB 6 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 46.37 KB 3 Download Preview
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านตำบลบ้านดอน ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2562 39.37 KB 6 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนมกราคม 2562 44.69 KB 4 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 50.58 KB 16 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 52.06 KB 15 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 52.64 KB 14 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 53.58 KB 14 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 55.01 KB 17 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 55.66 KB 15 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 56.36 KB 16 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 57.75 KB 14 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 58.72 KB 14 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 59.43 KB 14 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 55.29 KB 16 Download Preview
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านตำบลบ้านดอน ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 39.75 KB 12 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนธันวาคม 2561 55.81 KB 6 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำปี 2560 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 61.37 KB 15 Download Preview