งบแสดงฐานะการเงิน

# Title Size Hits Download
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) 1.44 MB 26 Download Preview
รายงานงบแสดงฐานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1.19 MB 54 Download Preview
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) 9.51 MB 55 Download Preview
รา่ยงานการตรวจสอบรายงานการเงินของเทศบาลตำบลบ้านดอน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 13.68 MB 88 Download Preview
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) 9.11 MB 73 Download Preview
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 5.43 MB 68 Download Preview
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 4) 6.93 MB 63 Download Preview
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) 6.93 MB 57 Download Preview
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 2) 8.07 MB 78 Download Preview
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) 7.56 MB 78 Download Preview
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 3.97 MB 85 Download Preview
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) 9.12 MB 255 Download Preview
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) 11.93 MB 241 Download Preview
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) 10.30 MB 260 Download Preview
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่่ 1) 13.21 MB 240 Download Preview

QR Code ประเมินความพึงพอใจ