งบแสดงฐานะการเงิน

Title Size Hits Download
pdf รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ของ เทศบาลตำบลบ้านดอน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 4.61 MB 35 Download Preview
pdf งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 8.68 MB 187 Download Preview
pdf รารงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2566 977.57 KB 85 Download Preview
pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2566 1.00 MB 76 Download Preview
pdf รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ของ เทศบาลตำบลบ้านดอน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 3.05 MB 119 Download Preview
pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 1.14 MB 133 Download Preview
pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2566 1.06 MB 96 Download Preview
pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2565 1.12 MB 121 Download Preview
pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 901.94 KB 103 Download Preview
pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2565 928.48 KB 148 Download Preview
pdf รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินของเทศบาลตำบลบ้านดอน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 13.04 MB 187 Download Preview
pdf งบแสดงฐานะการเงิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2.40 MB 4148 Download Preview
pdf รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2.59 MB 550 Download Preview
pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) 807.01 KB 138 Download Preview
pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) 1.15 MB 179 Download Preview
pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) 916.75 KB 151 Download Preview
pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) 1.44 MB 166 Download Preview
pdf รายงานงบแสดงฐานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1.19 MB 178 Download Preview
pdf รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) 9.51 MB 191 Download Preview
pdf รา่ยงานการตรวจสอบรายงานการเงินของเทศบาลตำบลบ้านดอน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 13.68 MB 237 Download Preview
pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) 9.11 MB 208 Download Preview
pdf รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 5.43 MB 193 Download Preview
pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 4) 6.93 MB 195 Download Preview
pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) 6.93 MB 213 Download Preview
pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 2) 8.07 MB 191 Download Preview
pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) 7.56 MB 202 Download Preview
pdf รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 3.97 MB 452 Download Preview
pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) 10.30 MB 404 Download Preview
pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) 11.93 MB 404 Download Preview
pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) 9.12 MB 408 Download Preview
pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่่ 1) 13.21 MB 407 Download Preview

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ