บทนำ

กราบเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลตำบลบ้านดอน ทุก ๆ ท่าน ที่เคารพอย่างสูง รวมถึงผู้ใช้การสนับสนุนทุกท่าน กระผม นายทรงบท  คุ้มฉายา ในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน ต้องขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ความไว้วางใจมอบหมาย ให้กระผมได้เข้ามาบริหารงานเทศบาลตำบลบ้านดอน เพื่อบริหารกิจการเทศบาลตำบลบ้านดอน ให้เกิดประโยชน์สุขแด่พี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ในขณะเดียวกันต้องขอขอบพระคุณคณะทำงาน ทุก ๆ ท่านที่ทำงานอย่างทุ่มเทและเสียสละ จึงทำให้เกิดวันนี้ได้ จึงต้องขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ นอกจากนี้ขอแสดงความยินดีแก่สมาชิกสภาเทศบาล ที่ผ่านมาการคัดเลือกในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นจำนวน 12 ท่าน ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

 1. เจตนารมณ์ในการทำงาน

  พ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับ เมื่อผมได้รับฉันทานุมัติจากที่น้องประชาชนให้มาทำงานบริหารกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นภาระที่ผมต้องรับผิดชอบอย่างสูงแล้วนั้น กระผม นายทรงบท  คุ้มฉายา ในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน และคณะผู้บริหารของกระผม ควรจะมีเจตนารมณ์หรือหลักการทำงานอย่างไร ซึ่งผมได้พิจารณาอย่างจริงใจถึงการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน กระผมจึงขอตั้งเจตนารมณ์และหลักการทำงานของกระผมและคณะผู้บริหารไว้ด้วยจิตใจแน่วแน่ ดังนี้

  1. ต้องซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และอดทนในการทำงาน
  2. ต้องดูแลประชาชน อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน
  3. ต้องบริหารงานและปฏิบัติตนบนพื้นฐานของจริยธรรมและศีลธรรมอันดีงาน
  4. ต้องดูแลผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือคนหมู่มากเป็นหลัก
  5. ในกรณีผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ กระทบต่อคนส่วนน้อยควรหาวิธีการเยียวยาถึงผลกระทบดังกล่าว ตามความเหมาะสมเพื่อแก้ไขหรือลดผลกระทบดังกล่าว
 2. วิสัยทัศน์

  "แหล่งเกษตรกรรมรุ่งเรือง  บ้านเมืองน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรมการกีฬา ปวงประชาปลอดภัย ใส่ใจเศรษฐกิจชุมชน"

 3. พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
  • 1. จัดให้มีและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธาณณูปการ
  • 2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
  • 3. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา และการกีฬา
  • 4. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์
  • 5. รักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  • 6. มีการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • 7. ส่่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมาตลอดจนภูมิปัญญาของท้องถิ่น
  • 8. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • 9. พัฒนาระบบการเมือง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ
  • 10.พัฒนาระบบการให้บริการและบริหารจีดการที่ดี
 4. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาตำบล
  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เศรษฐกิจชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
  2. พัฒนาด้านบริการสาธารณะต่างๆ ทั้งระบบคมนาคม การสาธารณูปโภค สาธารณะสุข และการสังคมสงเคราะห์ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
  3. พัฒนาการศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  4. ป้องกัน แก้ไขปัญหาสังคม และจัดระบียบบ้านเมืองเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินและรักษาความสงบเรียบร้อย
  5. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและระบบการเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาุชนและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
 5. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการ

          5.1 ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรอย่างจริงจัง

          5.2 สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

          5.3 สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกาลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น

          5.4 กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องสำคัญ

     6. นโยบายเศรษฐกิจ

          6.1 นโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ

             6.1.1 ภาคเกษตร

                             1.) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยไปสู่เกษตรกรเพื่อให้มีการใช้พันธ์ดี ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยตามคุณสมบัติของดินแต่ละชนิด ทั้งนี้ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิต

                             2.) เสริมสร้างฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรให้เข็มแข็งโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาระบบการผลิตที่เป็นขั้นตอน โดยมีการวางแผนการผลิตและการจำหน่ายล่วงหน้าที่แม่นยำ และประสานโครงสร้างพื้นฐานของทางราชการและเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างกระบวนการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน                   

                             3.) ส่งเสริมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งศูนย์ป้องกันพิบัติทางการเกษตร และจัดทำระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรที่มีข้อมูลการเกษตรของครัวเรือนครบถ้วน มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อความสะดวกในการสนับสนุนช่วยเหลือและพัฒนาเกษตรกร สร้างหลักประกันความมั่นคงในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกร

                             4.) ส่งเสริมสินค้าเกษตรครัวเรือน โดยการจัดพื้นที่ตลาดสินค้าเกษตรและอุตสากรรมครัวเรือน

           6.1.2 ภาคการท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณีและการกีฬา

                             1) พัฒนาบูรณะ และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนลงทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

                             2) ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น งานประเพณีไทยทรงดำ งานลอยกระทงและแข่งเรือยาว และงานบุญศาลเจ้าพ่อ

                             3) สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ

                             4) จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอโดยเฉพาะสิ่งอำนวยความสะดวก 

                             5) จัดให้มีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนแก่เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถและมีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้มีความสามารถสูงด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาเป็นนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของตำบล

           6.2 นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน

                     6.2.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ระบบประปา และระบบไฟฟ้าให้ทั่วถึงเพียงพอ

                     6.2.2 ขยายการให้บริการน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่ และสร้างการเข้าถึงบริการน้ำสะอาดอย่างเท่าเทียมกันทั่้วตำบลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

   7. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

                     7.1 นโยบายการศึกษา

                         7.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาทุกระดับ โดยคำนึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรามให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม

                         7.1.2 สนับสนุนการจัดการศึกษาภายในท้องถิ่นด้วยงบประมาณบุคลากร และทรัพยากรที่จำเป็น

                     7.2 นโยบายการสาธารณสุข

                         7.2.1 สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์  ฯ สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

                         7.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี สร้างนิสัยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นมั่วสุมกับอบายมุข และเพิ่มภูิมิต้านทานยาเสพติดแก่เยาวชน ด้วยการสนับสนุนให้เยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะด้านการกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ระดับอาชีพ

                     7.3 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม

                          7.3.1 ส่งเสริมการพัฒนาให้ครอบครัวและสังคมมีความมั่นคงอบอุ่น

                          7.3.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี

                          7.3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และผู้พิการ อสม. อปพร. ทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณและบุคลากร             

                          7.3.4 เสริมสร้างให้ผู้สุูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

                          7.3.5 สนับสนุนการลดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยขยายไฟฟ้าสาธารณะให้คลอบคลุมพื้นที่ รวมทั้งการปรับปรุงและขยายพื้นที่จราจรบริเวณทางแยกเชื่อมถนนสายหลักที่มีอัตราเสี่ยง

    8. นโยบายสิ่งแวดล้อม

                      8.1 ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ

                      8.2 ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสำนึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    9. นโยบายการบริหารราชการ

                      9.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ

                      9.2 กฎหมายและการยุติธรรม

 สรุป   

       กระผมขอให้ความเชื่อมั่นว่า กระผมจะบริหารราชการของเทศบาลด้วยความซื่่อสัตย์ สุจริต และมีประสิทธิภาพ มุ่งมั่นที่จะให้ตำบลบ้านดอนมีความเจริญรุ่งเรือง มีความสามัคคี และมีคามยุติธรรมกระผมมุ่งมั่นที่จะทำให้ตำบลบ้านดอนสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในสังคมการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีศักดิ์ศรี พร้อมทั้งนำความสงบสุขมาให้พี่น้องประชาชนชาวตำบลบ้านดอนทุกคน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

QR Code ประเมินความพึงพอใจ