สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลบ้านดอน

ด้านกายภาพ

         ที่ตั้งและอาณาเขต

                   เทศบาลตำบลบ้านดอน    ตั้งอยู่หมู่ที่    ๘     ตำบลบ้านดอน    อำเภออู่ทอง    จังหวัดสุพรรณบุรี     ห่างจากอำเภออู่ทองประมาณ       ๑๓     กิโลเมตร      และอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดสุพรรณบุรี    ประมาณ      ๔๕    กิโลเมตร     ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ   ๓๖.๖๒๐   ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ   ๒๒,๘๘๗.๕๐  ไร่  คิดเป็นร้อยละ   ๕.๘๑   ของพื้นที่อำเภออู่ทอง     มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง    ดังนี้

                   ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         ตำบลยุ้งทะลายและตำบลเจดีย์

                   ทิศใต้             ติดต่อกับ         ตำบลสระพังลานและตำบลดอนมะเกลือ

                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         ตำบลหัวโพธิ์   อำเภอสองพี่น้อง

                   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         ตำบลสระยายโสม

          ลักษณะภูมิประเทศ

                   ลักษณะภูมิประเทศ     สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม      มีบางส่วนเป็นที่ดอน   มีคลองชลประทานตัดผ่าน  (ตามโครงการชลประทาน)   มีแหล่งน้ำธรรมชาติ   ได้แก่   คลอง  บึง

          ลักษณะภูมิอากาศ

                   ตำบลบ้านดอนมีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น    โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมฝ่ายใต้    โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ  ๒๖ ๒๙   องศาเซลเซียล                และมีอุณหภูมิสูงสุดในช่วงเดือนเมษายนประมาณ  ๓๒ ๓๖  องศาเซลเซียล  และอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเดือนพฤศจิกายน  -ธันวาคม   ประมาณ   ๒๑ ๒๓   องศาเซลเซียล

สภาพการเมืองการปกครอง

          เขตการปกครอง

                   เทศบาลตำบลบ้านดอน   แบ่งเขตการปกครอง  (เต็มพื้นที่)    จำนวน    ๙    หมู่บ้าน  ดังนี้

          หมู่ที่  ๑          บ้านดอน                            หมู่ที่  ๖          บ้านดอนใต้

          หมู่ที่  ๒          บ้านยางลาว                         หมู่ที่  ๗          บ้านดอนปอ

          หมู่ที่  ๓          บ้านยางไทย                         หมู่ที่  ๘          บ้านบ่อ                   

          หมู่ที่  ๔          บ้านหัวทำนบ                       หมู่ที่  ๙          บ้านดอนไฮ

          หมู่ที่  ๕          บ้านดอนไฟไหม้

                   

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ