เทศบาลตำบลบ้านดอน 99 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดอน

อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

โทร 035-446-509 โทรสาร. 035-446-509 ต่อ 111

  e-mail : [email protected]

         Facebook : เทศบาลตำบลบ้านดอน

ติดต่อหน่วยงาน 

หมายเลขตรง

หมายเลขภายใน

เบอร์มือถือ

นายกเทศมนตรี

0 3544 6509

109

0 8616 87299

ปลัดเทศบาล

0 3544 6509

102

 

สำนักปลัด

0 3544 6509

104

 

คลัง

0 3544 6509

105

 

งานพัสดุ

0 3544 6509

106

 

งานจัดเก็บรายได้

0 3544 6509

107

 

ช่าง

0 3544 6509

108

 

กองสาธารณสุข

0 3544 6509

110

 

กองการศึกษา

0 3544 6509

112

 

กองสวัสดิการ

0 3544 6509

110

 

อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 3544 0293

 

 

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ