วิสัยทัศน์ (Vision)

 แหล่งเกษตรกรรมรุ่งเรือง           บ้านเมืองน่าอยู่  

เคียงคู่วัฒนธรรมการกีฬา           ปวงประชาปลอดภัย 

                      ใส่ใจเศรษฐกิจชุมชน

 

พันธกิจ (Mission)

               ๑.   จัดให้มีและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

๒.   ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

๓.   ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  และการกีฬา

๔.   ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข  และการสังคมสงเคราะห์

๕.   รักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖.   มีการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๗.   ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญญาของท้องถิ่น

๘.   จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๙.   พัฒนาระบบการเมือง  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ

๑๐. พัฒนาระบบการให้บริการและบริหารการจัดการที่ดี

  

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ