มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

# Title Version Description Size Hits Download
1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) 6.01 MB 142 Download Preview
2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) 6.63 MB 156 Download Preview
2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) 6.60 MB 249 Download Preview
2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) 5.02 MB 107 Download Preview
2104 นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง) 7.18 MB 96 Download Preview
2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง) 4.75 MB 95 Download Preview
2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง) 5.56 MB 96 Download Preview
3101 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 5.02 MB 162 Download Preview
3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 5.72 MB 92 Download Preview
3103 นักวิเคราะห์นโยายบและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.05 MB 96 Download Preview
3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 4.98 MB 126 Download Preview
3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 4.83 MB 96 Download Preview
3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 7.51 MB 193 Download Preview
3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.37 MB 100 Download Preview
3701 วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.04 MB 104 Download Preview
3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.72 MB 99 Download Preview
3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.35 MB 160 Download Preview
4101 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.49 MB 148 Download Preview
4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.34 MB 240 Download Preview
4203 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.10 MB 156 Download Preview
4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส) 3.53 MB 74 Download Preview
4601 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.94 MB 93 Download Preview
4701 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.12 MB 98 Download Preview
4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.43 MB 223 Download Preview

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ