มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

# Title Version Description Size Hits Download
1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) 6.01 MB 180 Download Preview
2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) 6.63 MB 193 Download Preview
2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) 6.60 MB 295 Download Preview
2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) 5.02 MB 148 Download Preview
2104 นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง) 7.18 MB 132 Download Preview
2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง) 4.75 MB 129 Download Preview
2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง) 5.56 MB 126 Download Preview
3101 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 5.02 MB 212 Download Preview
3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 5.72 MB 134 Download Preview
3103 นักวิเคราะห์นโยายบและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.05 MB 127 Download Preview
3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 4.98 MB 168 Download Preview
3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 4.83 MB 135 Download Preview
3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 7.51 MB 247 Download Preview
3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.37 MB 139 Download Preview
3701 วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.04 MB 151 Download Preview
3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.72 MB 140 Download Preview
3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.35 MB 190 Download Preview
4101 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.49 MB 184 Download Preview
4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.34 MB 272 Download Preview
4203 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.10 MB 193 Download Preview
4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส) 3.53 MB 102 Download Preview
4601 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.94 MB 122 Download Preview
4701 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.12 MB 129 Download Preview
4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.43 MB 276 Download Preview

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ