มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

# Title Version Description Size Hits Download
1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) 6.01 MB 47 Download Preview
2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) 6.63 MB 54 Download Preview
2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) 6.60 MB 155 Download Preview
2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) 5.02 MB 62 Download Preview
2104 นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง) 7.18 MB 38 Download Preview
2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง) 4.75 MB 34 Download Preview
2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง) 5.56 MB 42 Download Preview
3101 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 5.02 MB 29 Download Preview
3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 5.72 MB 43 Download Preview
3103 นักวิเคราะห์นโยายบและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.05 MB 45 Download Preview
3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 4.98 MB 62 Download Preview
3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 4.83 MB 33 Download Preview
3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 7.51 MB 32 Download Preview
3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.37 MB 35 Download Preview
3701 วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.04 MB 40 Download Preview
3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.72 MB 45 Download Preview
3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.35 MB 34 Download Preview
4101 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.49 MB 49 Download Preview
4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.34 MB 153 Download Preview
4203 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.10 MB 64 Download Preview
4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส) 3.53 MB 29 Download Preview
4601 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.94 MB 36 Download Preview
4701 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.12 MB 60 Download Preview
4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.43 MB 74 Download Preview

ชุมชนของเรา

QR Code ประเมินความพึงพอใจ