โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2,3 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 6/2564 ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2564

พื้นที่หมู่ที่ 2  บริเวณจากบ้านนายรอด  ตาลเพชร ถึงบ้านนางยาง  อ่องเพชร วางระดับ ขุดดิน ลงทราย เทคอนกรีตหยาบพร้อมวางเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป วางท่อระบายน้ำได้จำนวน 267 ท่อน บ่อพัก 20 บ่อ และตัดคอนกรีตบริเวณที่นำท่อผ่านถนน พร้อมยาแนวกลบดิน ลงหินคลุก ติดตั้งป้ายโครงการ

พื้นที่หมู่ที่ 3 บริเวณหน้าวัดยางไทยเจริญผล ถึงประปาหมู่บ้าน ดำเนินการขุดดิน ลงทราย เทคอนกรีตหยาบพร้อมวางเหล็กตะแกรง วางท่อระบายน้ำได้จำนวน 148 ท่อน บ่อพัก 11 ่บ่อ 

D5995DB5-EB78-4BCE-ACD0-DF8F8789B1CC-L0-001
71739
719BFD98-4E2C-49CF-8730-B81B4252C374-L0-001
70A21653-D544-47D8-B636-5F821F657B79-L0-001
7C1935D6-8978-4069-B001-4DAD744A5465-L0-001
1D75446D-D05E-4847-910C-D39F7076DB87-L0-001
DF9D2BDB-855A-4DA0-B02B-8BE480B380CC-L0-001
D64DFA9E-DE15-48A8-A091-2381EC330CF1-L0-001
CD8CEA8D-3CC0-4676-8D68-9639BD7F35F9-L0-001
B6DE157A-7A00-4035-A3EC-2D8C5A15F72F-L0-001

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา

QR Code ประเมินความพึงพอใจ