ตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/4448 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) ได้จัดสรรงบประมาณ ค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับเทศบาลตำบลบ้านดอน กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านดอน จึงได้ดำเนินการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบให้กับนักเรียนปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านดอน

2886407684824390703138596796803644190784240n
2884446494336681886021554867115618981481637n
28799206910409599067923985377374218399354381n
2879314727049304240989238901985195865695166n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา