เมื่อในวันที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลบ้านดอน ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ  ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการให้ความรู้ และสร้างความตระหนักแก่ประชาชนในพื้นที่ ให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีในการป้องกันตนเองไม่ให้เกิดโรคติดต่อและไม่ติดต่อ และมีทรัพยากรที่จำเป็นเพียงพอในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดอน จึงจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โดยกลุ่มเป้าหมายคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทั้ง 9 หมู่ จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านดอน 

3078171816407596474924193914580078212748075n
30733975457627032037399395915826263202091150n
30716237120038922298017134811927946001737808n
30708542219462208789047475580570818799802381n
3067249926505201396335398846614237701278802n
30626500713009359439768638730113479745957440n
3062026856285081455122198291083917516318114n
30617108513606366848827432014455313679165277n
30604734927446456556712668877506515138125426n
305940691820702259117712181392117201143062n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ