เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดอน  ได้จัดทำโครงการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภคและบริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังน้ำบริโภคและบริโภค เพื่อลดปัญหาการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากน้ำกิน น้ำใช้ และประชาชนสามารถดื่มน้ำที่สะอาดปลอดภัย และมีสุขภาพดี โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั้ง 9 หมู่บ้าน เช่น       บ้านเรือนประชาชน โรงเรียน  ตู้น้ำหยอดเหรียญ เพื่อเป็นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้คุณภาพน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์พร้อมกันทุกครัวเรือนโดยเทศบาลตำบลบ้านดอนได้จัดเก็บตัวอย่างน้ำอุปโภคและบริโภคโดยส่งให้กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ำอุปโภคและบริโภค

30778887314092112029077002778949237914514569n
3077876894818034004644117455293546200212847n
30728699954069930093552139127899250785175301n
3070607774856051368053853327073928549149027n
3069241466876605860236193401686249810669734n
3069117794106460611401374715653711930496246n
3068949964538418734734062172727256326563100n
3066745851034939803848766655874310266433240n
30655881712255394249074974235565449914909559n
3061739251143092176333732397016743431497770n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา