เทศบาลตำบลบ้านดอน ขอเชิญชวนทุกท่าน จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" และเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี พ.ศ. 2593  และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี พ.ศ. 2608 เพื่อให้ครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดอนจำนวน 1,634 ครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้หรืออื่นๆ ที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน การทำน้ำหมัก การทำปุ๋ยหมัก การนำไปเลี้ยงสัตว์ หรือวิธีการอื่นๆ 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ