กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านดอน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อขอรับความช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากจนที่ประสบปัญหาความเดือดร้ัอน ของพื้นที่ตำบลบ้านดอน จำนวน 10 ครอบครัว เพื่อขอรับการช่วยเหลือจากพัฒนาสังคม จังหวัดสุพรรณบุุรี ต่อไป

3202541437183687994625985384415288210423466n
31918868234037984799418374873993355389107646n
3186465715310289056209648309909222254854556n
3185635718534182925388956279866346373869547n
3183647964563329800297808795708009669220653n
31764566835034500465436263405535753320743065n
31709766515593555379040832500358424276877112n
3167039096729046610494037184597017763762894n
31624835826517447749614098464704133484521207n
3140761038546247822561116725456324919278791n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ