เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดอน ได้จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้วิถึเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อต้องการให้เด็กได้รู้จักชื่อผักต่างๆ เช่น ผักบุ้ง ผักคะน้า กวางตุ้ง ผักกาดขาว ฯ และรับประทานผักที่ปลูกขึ้นเองและปลอดสารพิษและยังเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล

3346527085344109554259054974141884875586448n
334563838212951311244234203160158419187560n
3299088547688976912657554690118336472774997n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ