เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2566  สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านดอนร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านดอน ได้ร่วมกันจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาจากผู้รู้ในชุมชน เพื่อให้เยาวชนสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายทางวัฒนธรรม และสังคมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังให้คนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสำคัญรู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสืบไป

3422599742049029989271133082591596166589444n
34223539113301780209409622496605597688342967n
3422269988916264919007996452005125409059751n
3422269988916264919007996452005125409059751n-1
34222225753198770914261669725323911501079n
34222225753198770914261669725323911501079n-1
3421927619245777785820327981565481490549889n-1
3421927612166784643299943692328817670911898n
3421814457667637749606466241084922381755555n
34216077812929894980963207682983292456632041n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ