เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนปฐมวัยเรื่องการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตามหลัก 3Rs (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) โดยการลด คัดแยก และจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปหลุมฝังกลบ และช่วยในการย่อยสลายของขยะอินทรีย์ ให้กลายเป็นปุ๋ยที่นำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรต่อไป

36144520910024720110539285720995014031001219n
3611440632638256196047006633023394883069694n
3611377367470037040960603054603621529876602n
3583608226534026096879843357022988306352344n
3461650366300026356701108900713206476569664n
346160634214762788003011833978727477261974n
3461560157821645102325501277739369778440158n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ