โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จากบริเวณบ้านนางด้วน ปานเพชร ถึงบริเวณบ้านนายเสย  เหมาเพชร วางท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 85 ท่อน วางบ่อพักสำเร็จรูป คสล.  สำหรับท่อ ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 3 บ่อ และขุดแต่งร่องระบายน้ำเดิมความยาวไม่น้อยกว่า 110 เมตร ความกว้างหลังขุดแต่งไม่น้อยกว่า 1.50  เมตร ความลึกหลังขุดแต่งไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการสัญญาจ้างเลขที่ 10/2566 งบประมาณ 104,000.- บาท ได้ดำเนินการ ดังนี้

- ดำเนินการขุดดินเพื่อวางท่อ

- ดำเนินการดัดคอนกรีตเดิม

- ดำเนินการขุดแต่งร่องน้ำ

- ดำเนินการรื้อผิวคอนกรีตและขุดดิน

- ดำเนินการลงทรายและเทคอนกรีตหยาบ

- ดำเนินการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก

- ดำเนินการถมดิน

- ดำเนินการหล่อฝาปิดบ่อพัก

- ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

358036708818869746099660389116311773997608n
3581583801519170978540981325846674707159734n
3580750872813176511440183768251312922721645n
3577385028107194470307334329024991668390139n
354782078918362239264950299005565830728612n
3547790872159110913866216215142806685481339n
3547790751060896958502704664993140390284307n
35477178818882998782194973282789406624616473n
35477076070461506954015608398883005802026561n
3547622326097249942639915327254200908051205n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ