เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2566 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านดอน จัดโครงการธรรมะนำสุข นำสู่สังคมน่าอยู่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการปลูกฝังจริยธรรมและเข้าใจหลักธรรมมากขึ้นและสามารถใช้หลักธรรมะมาใช้ในการดเนินชีวิตมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดีขึ้น ณ. อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

3686353626756540244397187737025937951920205n
3686295107546229498004945818239276957780370n
3686039937417053410432188004035135071854286n
36860817712047393235534686848669213892129141n
3685806916442604144420963742167493592677325n
36858069021948953973754012828039728932123368n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ