เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดอน ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย ต้องการให้เด็กมีโภชนาการที่ดี ด้วยการกินอาหารถูกหลักโภชนาการครบ 5  หมู่  ลดขนมกรุบกรอบและหันมาออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ก่อให้เกิดสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายเล่นกีฬา 

38761187914947372180033945575349938021787143n
38752526614917121515841711740982586456044277n
3701997972337355263486496221944938747788670n
38747211310198797992511341127882258372102989n
3873236762865597943095677957690036442729276n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ