โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) หมู่ที่ 8 บ้านบ่อ ตำบลบ้านดอน บริเวณคลองส่ง 4R 5L 2L จากที่นา นายผุด เกิดทองดี  ถึงที่นา นายวิเชียร กาญจนสาธิต กว้าง 6 เมตร ยาว 1,630 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจร และผิวทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 10,072 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 4,741,000.- บาท ได้ดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการเกรดพื้นทาง

- ดำเนินการลงหินและเกรด

- ดำเนินการรดน้ำ 

- ดำเนินการขุดกัดผิวทาง

- ดำเนินการติดตั้ง Guard rail ติดตั้งป้ายจราจร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- ดำเนินการปูยาง

- ดำเนินการตีเส้นจราจร

- ดำเนินการขุดหลุ่มตอม่อเสาไฟฟ้า

c5946bc5-f3de-42d6-8c8f-9e792b421654
page-22
a645d902-3fc7-4e5a-96a5-840c0d062d16
2100c2c6-b0e9-4675-8fc3-dfe252a7618e
75cab9b7-8a08-4779-8366-267938d37119
70bb3528-1d91-45ea-a594-1ec70f8a2073
2c91a8d2-8f98-4432-b1c5-7d130620f33f
2b9eedf5-6e45-4a1d-99c6-617a192d4ab8
a27d2a8e-26bc-4f53-8444-6b09ee88fd37
96373a55-6e6d-4694-84e0-41af5f1188db

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ