การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์ JN1

         ซึ่งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์ JN.1 ระบาดมากขึ้นหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่มีการเฉลิมฉลอง และหยุดยาวหลายวันเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคโควิดสายพันธุ์ JN.1 จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดดังต่อไปนี้

📌ให้ประชาชนระมัดระวัง และป้องกันการระบาดของโรคฯ หลังเทศกาลปีใหม่ โดยสังเกตอาการตัวเองอย่างน้อย 7 วัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ หรือผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง

📌ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี

📌สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ โดยเฉพาะเมื่อร่วมกิจกรรมหรือไปสถานที่ที่มีผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง จำนวนมาก เช่น โรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงอายุ

📌ตรวจ ATK เมื่อป่วยหรือมีอาการทางเดินหายใจ ไข้ ไอ เจ็บคอ หากผลเป็นบวกให้สวมหน้ากากอนามัย เมื่อใกล้ชิดผู้อื่น หลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ สถานที่มีคนจำนวนมาก หากอาการมากขึ้น เช่น เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อรักษาตัวที่โรงพยาบาล สำหรับผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับยาต้านไวรัสและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด กรณีที่มีสมาชิกในครอบครัว เพื่อน/เพื่อนนักเรียน/เพื่อนร่วมงานที่ตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวกในช่วง 1-2 สัปดาห์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค

         ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพิ่มเติมได้ที่กรมควบคุมโรค หรือสายด่วน 1422

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ