เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์  2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดอน จัดทำโครงการจัดการขยะชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567  เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะกับเด็ก เยาวชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านดอน
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครัวเรือน วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดอนมีการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ และนำขยะมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด 
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ เด็ก เยาวชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านดอนมีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี ไร้มลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก /เยาวชน / แกนนำครัวเรือน / วัด / โรงเรียน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลบ้านดอน / อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จำนวน   80  คน
e64a2f24-2892-4110-af1f-428341b0423a
d33768ef-fe78-4350-ac55-38a0b9045e71
b44e1413-fef0-4428-aa07-2ecd8d05e207
8fb1d34f-3312-4056-80fe-9890f18c2a06
34f55d26-a97f-438f-b936-bfb7a6098675
6a580e29-3583-4a7c-bd57-0f112595d115
2da3e00c-218c-4b7a-b983-2458508a5375
 
 
 
 
 
 
 
Piraksa Danusorn เห็นแล้วเมื่อ 13:56
Enter
 
 
 
 
 
เขียนถึง Piraksa Danusorn
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ