เมื่อวันที่ 28-30  มีนาคม 2567 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านดอน จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (การสานขันโตกหวายเทียม) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านสินค้าชุมชน เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งตนเองและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

7a93ed95-9239-42c0-b2f2-fe0bdc10f767
e20c36b2-6b1d-4a7d-b400-885f016ec02c
a88ba225-2d80-4473-a45a-9ac6510f43f8
aa744361-f4e6-482a-9933-af52b81bb0c2
3e1ff74e-55e0-447f-85fe-bb8b4c00212a
36b55455-16f2-4b00-9e81-4dd051775275
cf6580b1-b109-40e1-abb8-df06dce60331
a7f7d3e7-0ddd-4b46-8f7a-edd807c25278

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ