เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมแห่งการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และเป็นการส่งเสริมให้เด็กเล็กได้เรียนรู้ตลอดเวลาจากสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก ซึ่งจะทำให้เด็กเล็กได้รับประสบการณ์ตรงสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ  ศพด.บ้านดอนจึงจัดกิจกรรมขบวนการเรียนรู้วันออกพรรษา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ วัดกลางบ้านดอน

   

37715336520801230823211045250450659097361324n
3715469126979085922846482588255021448437502n
37057551514204741852169103855655898304278963n
37027860510293750082627257018274024052741537n
3702725293477498877146003656092182036662541n
3699838608712661243764657603416020403953411n
3702701939894779987917438269047408787013889n
 

 

   

  

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ