เมื่่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านดอน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกเพื่อเป็นการป้องกันไข้เลือดออกให้มีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพครอบคลุมในพื้นที่ชุมชน เทศบาลตำบลบ้านดอน จึงกำหนดการจัดประชุมเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายแบบบูรณาการในพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ที่ทำงานปลอดภัย โดยมีผู้แทนในการเข้าร่วมประชุม ได้แก่ สถานศึกษา 4 แห่ง 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอน ผู้แทนวัดในพื้นที่ทั้ง 4 แห่ง และประธาน อสม. หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 9

1669670462624285622028105009572057785781119n
1667575964518635593773653676792550265347276n
1665621439141826826825454087242738624480803n
1663145351484654205046472793807788911191001n
16618440028781967057828915009706318418414872n
1661243062045950210303948181506991770943304n
1657517274744679535973412758873149270260809n
1653169719264313648384833618296338202239996n

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

QR Code ประเมินความพึงพอใจ