คู่มือการปฏิบัติงาน

# Title Version Description Size Hits Download
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่่่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 94.25 KB 22 Download Preview
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 80.45 KB 1621 Download Preview
คู่มือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 534.14 KB 137 Download Preview
คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ 983.22 KB 101 Download Preview
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 548.45 KB 27 Download Preview
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ระบบบริการทะเบียนการย้าย ทะเบียนท้องถิ่น 7.10 MB 65 Download Preview
การขออนุญาตจัดตั้งตลาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 529.00 KB 64 Download Preview
คุ่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ธุรการและสารบรรณ 491.46 KB 51 Download Preview
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พัสดุ 4.51 MB 38 Download Preview
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ขุดดินถมดิน 173.01 KB 26 Download Preview
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 การขุดดินถมดิน 7.39 MB 197 Download Preview
คู่มือกฎหมายควบคุมอาคาร ควบคุมอาคาร 10.36 MB 74 Download Preview
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ควบคุมอาคาร 329.09 KB 39 Download Preview
เอกสารประกอบการบรรยายการจดทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ทางอินเทอร์เน็ต ทะเบียนพาณิชย์ 8.34 MB 253 Download Preview
คู่มือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทะเบียนพาณิชย์ 1.27 MB 52 Download Preview
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ทะเบียนพาณิชย์ 4.61 MB 59 Download Preview
คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนพาณิชย์ 10.11 MB 66 Download Preview
การจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ 2499 ทะเบียนพาณิชย์ 5.67 MB 55 Download Preview
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ทะเบียนพาณิชย์ 8.07 MB 62 Download Preview
ระบบการบริการทะเบียนการเพิ่มบ้านใหม่ ทะเบียนท้องถิ่น 3.13 MB 69 Download Preview
ระบบการบริการทะเบียนคนตาย ทะเบียนท้องถิ่น 3.56 MB 118 Download Preview
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 1.17 MB 31 Download Preview
คู่มือปฏิบัติงาน-ร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักปลัด 402.48 KB 56 Download Preview
คู่มือลงทะเบียนทางหลวง กองช่าง 5.98 MB 65 Download Preview

QR Code ประเมินความพึงพอใจ

จำนวนผู้เข้าชม

362188
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
787
827
3173
349018
20989
25725
362188

Your IP: 3.239.40.250
2021-01-20 20:29