รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

Title Version Download
pdf รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download Preview
pdf สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลบ้านดอน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download Preview
pdf สรุปผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ ณ จุดบริการ เทศบาลตําบลบ้านดอน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564– กันยายน 2565 ประจําปีงบประมาณ 2565 Download Preview
pdf สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านดอน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download Preview
pdf สรุปผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ ณ จุดบริการ เทศบาลตำบลบ้านดอน ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 Download Preview
pdf รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download Preview
pdf รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 Download Preview
pdf รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนกระบวนการให้บริกา่รแก่ประชาชนเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 Download Preview
pdf รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 Download Preview
pdf รายงานสรุปผลคณะทำงานปรับปรุงกระบวนการทำงานและการบริการประชาชน เพื่อป้องกันการทุจริต/คณะทำงานพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 Download Preview
pdf รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 Download Preview
pdf รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนกระบวนการให้บริการแก่ประชาชน เพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 Download Preview
pdf รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนกระบวนการให้บริการแก่ประชาชน เพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2559 Download Preview
pdf รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนกระบวนการให้บริการแก่ประชาชน เพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560 Download Preview

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ